کابینت بانک

سنگ کورین هارکس ساده (GENERAL)

1-6 از 6

این سنگ ها هم از نوع هارکس هستند ولی شبتاب نبوده و ساده می باشند یعنی در شب از خود نور ساطع نمی کنند