کابینت بانک
شنبه, ۰۱ اردیبهشت,۱۳۹۷

لیست قیمت سنگ دکتون

لیست قیمت صفحه کابینت دکتون

ردیف

سنگ دکتون

رنگ

Gr

گروه بندی

قطر (mm)

قیمت مصرف کننده  (ریال)

قیت هر متر اجراء

1

قیمت سنگ دکتون

Danae

1

12

320*144

2

قیمت سنگ دکتون

Edora

1

12

320*144

3

قیمت سنگ دکتون

Kdum

1

12

320*144

4

قیمت سنگ دکتون

Bedrock

2

12

320*144

5

قیمت سنگ دکتون

Vapour

2

12

320*144

6

قیمت سنگ دکتون

Trilium

2

12

320*144

7

قیمت سنگ دکتون

Domoos

2

12

320*144

8

قیمت سنگ دکتون

Strato

2

12

320*144

9

قیمت سنگ دکتون

Kelya

2

12

320*144

10

قیمت سنگ دکتون

Borea Wild

2

12

320*144

11

قیمت سنگ دکتون

Ventus

2

12

320*144

12

قیمت سنگ دکتون

Korus

2

12

320*144

13

قیمت سنگ دکتون

Makai

2

12

320*144

14

قیمت سنگ دکتون

Zenith

3

12

320*144

15

قیمت سنگ دکتون

Entzo

3

12

320*144

16

قیمت سنگ دکتون

Aura

3

12

316*140

17

قیمت سنگ دکتون

Aura (A2,B2)

4

12

320*144

18

قیمت سنگ دکتون

Glacier

4

12

320*144

-

ثبت نظر