کابینت بانک
شنبه, ۰۱ اردیبهشت,۱۳۹۷

لیست قیمت صفحه کابینت hpl نووا

لیست قیمت صفحه کابینت اچ پی ال NOVA

گروه A

ردیف کد رنگ گروه قیمت هرورق عرض 60 قیمت هر ورق عرض 65 قیمت هر ورق عرض 75 قیمت هر ورق عرض 90 متریال
1 4312 A
4,500,000 ریال
5,250,000 ریال
6,600,000 ریال
7,940,000 ریال
اچ پی ال - Hpl
2 4311 A
4,500,000 ریال
5,250,000 ریال
6,600,000 ریال
7,940,000 ریال
اچ پی ال - Hpl
3 4310 A 4,500,000 ریال 5,250,000 ریال 6,600,000 ریال 7,940,000 ریال اچ پی ال - Hpl
4 4309 A 4,500,000 ریال 5,250,000 ریال 6,600,000 ریال 7,940,000 ریال اچ پی ال - Hpl
5 4323 A 4,500,000 ریال 5,250,000 ریال 6,600,000 ریال 7,940,000 ریال اچ پی ال - Hpl
6 4322 A 4,500,000 ریال 5,250,000 ریال 6,600,000 ریال 7,940,000 ریال اچ پی ال - Hpl
7 4321 A 4,500,000 ریال 5,250,000 ریال 6,600,000 ریال 7,940,000 ریال اچ پی ال - Hpl
8 4313 A 4,500,000 ریال 5,250,000 ریال 6,600,000 ریال 7,940,000 ریال اچ پی ال - Hpl
9 4341 A 4,500,000 ریال 5,250,000 ریال 6,600,000 ریال 7,940,000 ریال اچ پی ال - Hpl
10 4340 A 4,500,000 ریال 5,250,000 ریال 6,600,000 ریال 7,940,000 ریال اچ پی ال - Hpl
11 4331 A 4,500,000 ریال 5,250,000 ریال 6,600,000 ریال 7,940,000 ریال اچ پی ال - Hpl
12 4324 A 4,500,000 ریال 5,250,000 ریال 6,600,000 ریال 7,940,000 ریال اچ پی ال - Hpl
13 4354 A 4,500,000 ریال 5,250,000 ریال 6,600,000 ریال 7,940,000 ریال اچ پی ال - Hpl
14 4344 A 4,500,000 ریال 5,250,000 ریال 6,600,000 ریال 7,940,000 ریال اچ پی ال - Hpl
15 4343 A 4,500,000 ریال 5,250,000 ریال 6,600,000 ریال 7,940,000 ریال اچ پی ال - Hpl
16 4350 A 4,500,000 ریال 5,250,000 ریال 6,600,000 ریال 7,940,000 ریال اچ پی ال - Hpl
17 4351 A 4,500,000 ریال 5,250,000 ریال 6,600,000 ریال 7,940,000 ریال اچ پی ال - Hpl
18 4352 A 4,500,000 ریال 5,250,000 ریال 6,600,000 ریال 7,940,000 ریال اچ پی ال - Hpl
19 4353 A 4,500,000 ریال 5,250,000 ریال 6,600,000 ریال 7,940,000 ریال اچ پی ال - Hpl
20 4317 A 4,500,000 ریال 5,250,000 ریال 6,600,000 ریال 7,940,000 ریال اچ پی ال - Hpl
21 4345 A 4,500,000 ریال 5,250,000 ریال 6,600,000 ریال 7,940,000 ریال اچ پی ال - Hpl
22 4346 A 4,500,000 ریال 5,250,000 ریال 6,600,000 ریال 7,940,000 ریال اچ پی ال - Hpl
23 4349 A 4,500,000 ریال 5,250,000 ریال 6,600,000 ریال 7,940,000 ریال اچ پی ال - Hpl

 برای مشاهده عکس و مشخصات محصولات کلیک کنید.


گروه B

ردیف کد رنگ گروه قیمت هرورق عرض 60 قیمت هر ورق عرض 65 قیمت هر ورق عرض 75 قیمت هر ورق عرض 90 متریال
1 4347 B
5,000,000 ریال
5,730,000 ریال
7,030,000 ریال
8,340,000 ریال
اچ پی ال - Hpl
2 4338 B
5,000,000 ریال
5,730,000 ریال
7,030,000 ریال
8,340,000 ریال
اچ پی ال - Hpl
3 4337 B 5,000,000 ریال 5,730,000 ریال 7,030,000 ریال 8,340,000 ریال اچ پی ال - Hpl
4 4336 B 5,000,000 ریال 5,730,000 ریال 7,030,000 ریال 8,340,000 ریال اچ پی ال - Hpl
5 4357 B 5,000,000 ریال 5,730,000 ریال 7,030,000 ریال 8,340,000 ریال اچ پی ال - Hpl
6 4356 B 5,000,000 ریال 5,730,000 ریال 7,030,000 ریال 8,340,000 ریال اچ پی ال - Hpl
7 4355 B 5,000,000 ریال 5,730,000 ریال 7,030,000 ریال 8,340,000 ریال اچ پی ال - Hpl
8 4348 B 5,000,000 ریال 5,730,000 ریال 7,030,000 ریال 8,340,000 ریال اچ پی ال - Hpl
9 4361 B 5,000,000 ریال 5,730,000 ریال 7,030,000 ریال 8,340,000 ریال اچ پی ال - Hpl
10 4360 B 5,000,000 ریال 5,730,000 ریال 7,030,000 ریال 8,340,000 ریال اچ پی ال - Hpl
11 4359 B 5,000,000 ریال 5,730,000 ریال 7,030,000 ریال 8,340,000 ریال اچ پی ال - Hpl
12 4358 B 5,000,000 ریال 5,730,000 ریال 7,030,000 ریال 8,340,000 ریال اچ پی ال - Hpl
13 4363 B 5,000,000 ریال 5,730,000 ریال 7,030,000 ریال 8,340,000 ریال اچ پی ال - Hpl
14 4362 B 5,000,000 ریال 5,730,000 ریال 7,030,000 ریال 8,340,000 ریال اچ پی ال - Hpl

 برای مشاهده عکس و مشخصات محصولات کلیک کنید.


گروه C

ردیف کد رنگ گروه قیمت هرورق عرض 60 قیمت هر ورق عرض 65 قیمت هر ورق عرض 75 قیمت هر ورق عرض 90 متریال
1 4301 C
6,500,000 ریال
7,360,000 ریال
8,910,000 ریال
10,440,000 ریال
اچ پی ال - Hpl
2 4302 C
6,500,000 ریال
7,360,000 ریال
8,910,000 ریال
10,440,000 ریال
اچ پی ال - Hpl
3 4304 C
6,500,000 ریال
7,360,000 ریال
8,910,000 ریال
10,440,000 ریال
اچ پی ال - Hpl

 برای مشاهده عکس و مشخصات محصولات کلیک کنید.


گروه D

ردیف کد رنگ گروه قیمت هرورق عرض 60 قیمت هر ورق عرض 65 قیمت هر ورق عرض 75 قیمت هر ورق عرض 90 متریال
1 4332 D
7,300,000 ریال
8,210,000 ریال
9,820,000 ریال
11,450,000 ریال
اچ پی ال - Hpl
2 4333 D
7,300,000 ریال
8,210,000 ریال
9,820,000 ریال
11,450,000 ریال
اچ پی ال - Hpl

 برای مشاهده عکس و مشخصات محصولات کلیک کنید.